1. Konsultacijos:
    Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau ASPĮ) higienos ir infekcijų kontrolės srityse (vykdant teisės aktų reikalavimus: Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, Lietuvos higienos normą HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos normą HN 130:212 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai ir kt.);
   Grožio paslaugas (kirpyklos, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai ir t.t.) teikiančių įmonių ir sveikatos saugos srityse Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“; aktuali redakcija).


2. Mokomieji užsiėmimai:
   Darbuotojų įgūdžių suformavimui ir patikrinimui rankų plovimo ir antiseptikos (Lietuvos HN 47-1:2012, 3 priedas);
   Paviršių valymo – dezinfekavimo srityse.            


3. Dokumentų paruošimas:

   Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo ar jo dalių (procedūrų) parengimas ( Lietuvos HN 47-1:2012 IV dalies, 9 punktas);
   Organizacinių tvarkų, vidaus taisyklių parengimas.           


4. Prekyba, tiekimas:

  Higienos, cheminės dezinfekcijos, asmens saugos, slaugos, medicinos prietaisų ir priemonių;
  Asmens higienos, buities (dekoro).